Quality

on every level

 

  

Adatvédelmi nyilatkozata

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat felvilágosítást nyújt az online-ajánlatunkon és az ahhoz kapcsolódó honlapokon, funkciókon és tartalmakon valamint külső online-jelenléteken, mint pl. közösségi profilunk (továbbiakban együttesen „Online-ajánlat“) belül tárolt személyes adatok (továbbiakban röviden „Adatok“) feldolgozásának módjáról, terjedelméről és céljáról. A felhasznált fogalmak, mint pl. „adatkezelés” vagy „ellenőr” hivatkozunk az adatvédelmi alaprendelet (DSGVO) 4. cikkelyében lévő fogalmi meghatározásokra.

Adatkezelő
F.S. Fehrer Automotive GmbH
Heinrich-Fehrer-Straße 3
D-97318 Kitzingen
E-mail: info@fehrer.com

Ügyvezető:
Rolf Königs (elnök & CEO)

Link az impresszumhoz: www.fehrer.com
Adatvédelmi megbízott elérhetősége: datenschutz@fehrer.com
A feldolgozott adatok fajtái:
- Meglévő adatok (pl. nevek, címek).
- Elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
- Tartalmi adatok (pl. szövegbevitelek, fényképek, videók).
- Használati adatok (pl. meglátogatott honlapok, érdeklődés tartalmak iránt, látogatási idők).
- Meta-/kommunikációs adatok (pl. készülékinformációk, IP-címek).

Érintett személyek köre
Az online-ajánlat látogatói és felhasználói (továbbiakban az érintetteket összefoglalva „Felhasználó”-ként is nevezzük).

A feldolgozás célja
- Az online-ajánlat, a funkcióinak és tartalmainak rendelkezésre bocsátásra.
- Kapcsolati érdeklődések megválaszolása és kommunikáció a felhasználókkal.
- Biztonsági intézkedések.
- Hatótávolság-mérés/Marketing

 


Alkalmazott fogalmak
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. A fogalom széleskörű és gyakorlatilag az adatok bármely kezelését magába foglalja.
„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Mérvadó jogalapok
A DSGVO 13. cikkelye szerint közöljük Önnel adatfeldolgozásaink jogalapjait. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozatban a jogalap nem kerül megnevezésre, az alábbiak érvényesek: Az engedélyek beszerzésének jogalapja a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. a) pontja és a 7. cikkely, a teljesítéseink valamint szerződéses intézkedések végrehajtásához és kérdések megválaszolásához szükséges adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. b) pontja, jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. c) pontja és jogszerű érdekeink megóvásához szükséges adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. f) pontja. Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekei személyes adatok feldolgozását teszik szükségessé, a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. d) pontja szolgál jogalapként.

 


Biztonsági intézkedések
A DSGVO 32. cikkelye szerint a technika állásának, a megvalósítási költségek és az adatkezelés fajtájának, terjedelmének, körülményeinek és céljainak valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára vonatkozó kockázat eltérő bekövetkezési valószínűségének és súlyosságának figyelembevételével megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a kockázatnak megfelelő védelmi szintet.

Az intézkedésekhez tartozik különösen az adatok bizalmasságának, integritásának és hozzáférhetőségének biztosítása az adatokhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzésével valamint az arra vonatkozó hozzáférés, bevitel, továbbadás, hozzáférhetőség valamint elkülönítés biztosításával. Továbbá olyan eljárásokat alakítottunk ki, amelyek biztosítják az érintett jogainak gyakorlását, az adatok törlését és az adatok veszélyeztetésére adandó reakciót. Továbbá figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét már hardver, szoftver valamint eljárások fejlesztése ill. kiválasztása során, az adatvédelem elvének megfelelően, a technika kialakításával és adatvédelem-barát előzetes beállításokkal (DSGVO 25. cikkely).

Együttműködés megbízott adatkezelőkkel és harmadik személyekkel
Amennyiben feldolgozásunk keretében adatokat hozunk nyilvánosságra egyéb személyek és vállalatok részére (megbízott adatkezelők vagy harmadik személyek), küldünk meg részükre vagy más módon biztosítjuk számukra az adatokhoz való hozzáférést, ez csak törvényes hozzájárulás alapján történik (pl. ha az adatok harmadik személy, mint pénzforgalmi szolgáltató részére történő megküldése a DSGVO 6. cikkely 1. bek. b) pont szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges), ha Ön hozzájárult ahhoz, ha ezt jogi kötelezettség előirányozza vagy jogszerű érdekeink alapján (pl. megbízottak, tárhely-szolgáltatók stb. alkalmazása esetén).
Amennyiben harmadik személyt bízunk meg adatok feldolgozásával ún. „megbízásos adatfeldolgozási szerződés” alapján, ez a DSGVO 28. cikkelye alapján történik.

Adatok továbbítása harmadik országba
Amennyiben az adatokat harmadik országban (tehát az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) dolgozzuk fel vagy ez harmadik személy szolgálatainak igénybevétele vagy harmadik személy részére történő továbbítás ill. megküldés keretében történik, ez csak akkor fordulhat elő, ha ez (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, az Ön engedélye alapján, jogi kötelezettség vagy jogszerű érdekeink alapján szükséges. Törvényes vagy szerződéses engedélyek fenntartásával az adatokat harmadik országban csak a DSGVO 44. és azt követő cikkelyei különleges feltételeinek megléte esetén dolgozzuk vagy dolgoztatjuk fel. Tehát a feldolgozás pl. különleges garanciák alapján történik, mint az EU-nak megfelelő adatvédelmi színvonal hivatalosan elismert megállapítása (pl. az USA esetén a „Privacy Shield“) vagy hivatalosan elismert speciális szerződéses kötelezettségek figyelembevételével (ún. „standard szerződéses záradékok“).

 

Az érintettek jogai
Önnek jogában áll igazolást kérni arról, hogy a vonatkozó adatok kerülnek feldolgozásra és felvilágosítást kapni ezekről az adatokról valamint további információkat és az adatok másolatát a DSGVO 15. cikkelye szerint.
Önnek a DSGVO 16. cikkelye értelmében jogában áll az Önt érintő adatok kiegészítését vagy az Önt érintő helytelen adatók helyesbítését kérni.
A DSGO 17. cikkelye szerint jogában áll kérni, hogy az érintett adatok haladéktalanul törlésre kerüljenek ill. a DSGVO 18. cikkelye szerint alternatívaként kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását.
Jogában áll kérni, hogy az Önt érintő adatokat, melyeket a rendelkezésünkre bocsátott, a DSGVO 20. cikkelye szerint megkapjon és kérheti azok megküldését egyéb felelősök részére.
Továbbá a DSGVO 77. cikkelye szerint jogában áll panaszt benyújtani az illetékes felügyelő hatóságnál.

Visszavonási jog
Jogában áll a kibocsátott engedélyeket a DSGVO 7. cikkely 3. bek. szerint a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni.

Tiltakozáshoz való jog
Az Önt érintő adatok jövőbeli feldolgozása ellen a DSGVO 21. cikkelye értelmében bármikor tiltakozhat. A tiltakozás különösen a közvetlen reklám céljaira történő feldolgozás ellen irányulhat.

Cookie-k és tiltakozáshoz való jog közvetlen reklám esetén
A „Cookie-k“ (sütik) olyan kis fájlok, amelyek a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra. A cookie-kon belül különböző adatok tárolhatók. A cookie elsődlegesen arra szolgál, hogy egy felhasználó adatait (ill. a készülékét, amelyen a cookie tárolásra került) egy online-ajánlaton belüli látogatás alatt vagy utána is elmentse. Ideiglenes cookie-knak ill. „session-cookiek-nak“ vagy „átmeneti cookie-knak“ azokat a cookie-kat nevezzük, amelyek törlésre kerülnek, miután a felhasználó elhagyja az online-ajánlatot és bezárja böngészőjét. Egy ilyen cookie-ban pl. egy online-shop bevásárlókosarának a tartalma vagy a bejelentkezési státusz tárolható. „Permanensnek” vagy „perzisztensnek” azokat a cookie-kat nevezzük, amelyek a böngésző bezárása után is a mentett állományban maradnak. Így pl. elmenthető a bejelentkezési státusz, ha a felhasználó azt több nap után felkeresi. Egy ilyen cookie-ban ugyancsak tárolhatók a felhasználók érdeklődési körei, amelyek hatótávolság-mérésre vagy marketingcélokra használhatók. „Harmadik személyű cookie-ként“ azokat a cookie-kat jelöljük meg, amelyeket az online-ajánlatot üzemeltető Adatfelelősön kívül egyéb ajánlattevő kínál (különben, ha csak az ő cookie-jairól van szó, „Első személyű cookie”-król beszélünk).

Alkalmazhatunk ideiglenes és tartós cookie-kat és erről adatvédelmi nyilatkozatunk keretében felvilágosítást nyújtunk.
Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy a számítógépükön a cookie-k tárolásra kerüljenek, kérjük, hogy böngészőjük rendszerbeállításaiban deaktiválják a megfelelő opciót. A mentett cookie-k a böngésző rendszerbeállításaiban törölhetők. A cookie-k blokkolása jelen online-ajánlat működésének korlátozását idézheti elő.
Az online-marketing céljából alkalmazott cookie-k használata ellen történő általános tiltakozás számos szolgálat esetén, mindenekelőtt nyomonkövetésnél, az amerikai honlapon www.aboutads.info vagy az EU-honlapon www.youronlinechoices.com keresztül elmagyarázható. Továbbá a cookie-k mentése a böngésző beállításaiban történő blokkolásukkal elérhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy akkor adott esetben nem használható jelen online-ajánlat minden funkciója.

Adatok törlése
Az általunk feldolgozott adatok a DSGVO 17. és 18. cikkelyei szerint kerülnek törlésre vagy feldolgozásukban korlátozásra. Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozat nem adja meg nyomatékosan, a nálunk tárolt adatok törlésre kerülnek, amint azok a meghatározott célhoz már nem szükségesek és a nem szól törvényes megőrzési kötelezettség a törlés ellen. Amennyiben az adatok nem kerülnek törlésre, mert azok egyéb és törvényesen engedélyezett célokhoz szükségesek, azok feldolgozása korlátozásra kerül. Tehát az adatokat zároljuk és egyéb célokra nem használjuk fel. Ez pl. olyan adatokra érvényes, amelyek kereskedelmi vagy adójogi okokból megőrzendők.
A németországi törvényi előírások szerint a megőrzés különösen 10 évre az AO 147. §. 1. bek., a HGB 257.§. 1. bek. 1. és 4. pontjai (könyvek, feljegyzések, helyzetjelentések, könyvelési bizonylatok, kereskedelmi könyvek, adózás szempontjából releváns nyomtatványok stb.) szerint és 6 évre a HGB 257. §. 1. bek. 2. és 3. pontja, 4. bek. szerint (kereskedelmi levelek) történik.
Az osztrák törvényi előírások szerint a megőrzés különösen 7 évre a BAO 132.§. 1. bek. szerint (könyvelési nyomtatványok, bizonylatok/számlák, igazolások, üzleti okmányok, bevételek és kiadások felsorolása stb.), 22 évre az ingatlanokkal összefüggésben és 10 évre az elektronikusan végrehajtott teljesítésekkel, telekommunikációs, rádió és televíziós teljesítésekkel összefüggésben készített nyomtatványok esetén, amelyek EU-tagállambeli nem vállalkozók részére kerültek végrehajtásra és amelyek igénybe veszik a Mini-One-Stop-Shop-ot (MOSS).

Adatvédelmi figyelmeztetések pályázati eljárásban
A pályázók adatait csak a pályázati eljárás céljára és keretében, a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel. A pályázók adatainak feldolgozása (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez a pályázati eljárás keretében a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. b) pont, DSGVO 6. cikkely, 1. bek. f) pont értelmében történik, amennyiben az adatfeldolgozás pl. jogi eljárások keretében számunka szükséges. (Németországban kiegészítésképpen érvényben van a BDSG 26.§.).

A pályázati eljárás előfeltétele, hogy a pályázó közli velünk pályázói adatait. A szükséges adatok, amennyiben online-nyomtatványt kínálunk, különben az állások leírásából adódnak és alapvetően idetartoznak a személyi adatok, posta- és elérhetőségi címek valamint a pályázathoz tartozó nyomtatványok, mint motivációs levél, önéletrajz és bizonyítványok. Emellett a pályázók önkéntesen kiegészítő információkat is megadhatnak.
A pályázat részünkre történő megküldésével a pályázók egyetértenek adataiknak a pályázati eljárás céljára történő feldolgozásával a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon és terjedelemben.
Amennyiben a pályázati eljárás keretében önkéntes módon személyes adatok különleges kategóriái kerülnek közlésre a DSGVO 9. cikkely 1. bek. értelmében, azok feldolgozása kiegészítésképpen a DSGVO 9. cikkely 2. bek. b) pont szerint történik (pl. egészségügyi adatok, mint pl. rokkantsági tulajdonság vagy etnikai hovatartozás). Amennyiben a pályázati eljárás keretében személyes adatok különleges kategóriára kérdezünk rá a pályázóknál a DSGVO 9. cikkely 1. bek. szerint, azok feldolgozása kiegészítésképpen a DSGVO 9. cikkely 2. bek. a) pont szerint történik (pl. egészségügyi adatok, ha azok szükségesek a foglalkozás gyakorlásához).
Ha rendelkezésre bocsátottunk ilyet, a pályázók a pályázataikat a honlapunkon lévő online nyomtatványon keresztül is megküldhetik. Az adatok a technika állásának megfelelően kódoltan kerülnek hozzánk.
Továbbá a pályázók a pályázataikat e-mailben is megküldhetik. Ennek során azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy az e-mailek alapvetően nem kódoltan kerülnek elküldésre és magának a pályázónak kell a kódolásról gondoskodnia. Ezért a pályázat megküldésének útjáért a feladó és a szerverünkön történő átvétel között nem vállalhatunk felelősséget és ezért inkább ajánljuk az online-nyomtatványt vagy a postai beküldést. Mert az online-nyomtatványon vagy e-mailen keresztül megküldött pályázat helyett a pályázók számára fennáll továbbá az a lehetőség, hogy a pályázatukat postán küldjék el.
A pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat a foglalkoztatási viszony céljára történő sikeres pályázás esetén tovább feldolgozhatjuk. Különben, amennyiben a pályázat egy állásajánlatra nem sikeres, a pályázók adatai törlésre kerülnek. A pályázók adatai ugyancsak törlésre kerülnek, ha egy pályázat visszavonásra kerül, melyre a pályázó bármikor jogosult.
A törlés – a pályázó jogszerű tiltakozásának fenntartásával – hat hónapos időszak letelte után történik, hogy a pályázathoz esetleg kapcsolódó kérdéseket megválaszolhassuk és az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvény szerinti igazolási kötelezettségeinknek eleget tehessünk. Az esetleges útiköltség-térítésre vonatkozó számlák az adójogi előírások szerint kerülnek archiválásra.

Talent-Pool
A pályázat keretében felajánljuk a pályázók számára a lehetőséget, hogy két éves időszakra felvételt nyerjenek a „Talent-Pool“-unkba, a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. b) pont és 7. cikkely értelmében kiadott hozzájárulás alapján.

A Talent-Pool-ban lévő pályázati nyomtatványok kizárólag jövőbeli álláspályázatok és foglalkoztatottak keresése keretében kerülnek feldolgozásra és legkésőbb a határidő lejárta után megsemmisítésre kerülnek. A pályázókat kioktatjuk arról, hogy a Talent-Pool-ba történő felvételükhöz való hozzájárulás önkéntes, nincs hatással a jelenlegi pályázati eljárásra és ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatják valamint a DSGVO 21. cikkelye értelmében tiltakozhatnak.

Nyilvántartási funkció
A felhasználók létrehozhatnak felhasználói fiókot. A regisztráció keretében közöljük a szükséges kötelező adatokat a felhasználókkal és a DSGVO 6. cikkely, 1. bek. b) pontja alapján azokat a felhasználói fiók elkészítésének céljára feldolgozzuk. A feldolgozott adatokhoz tartoznak különösen a bejelentkezési információk (név, jelszó valamint egy e-mail cím). A regisztráció keretében bevitt adatok a felhasználói fiók használatának céljára valamint annak céljára kerülnek felhasználásra.
A felhasználók e-mailben tájékoztatást kaphatnak olyan információkról, melyek relevánsak a felhasználói fiókjuk szempontjából, mint pl. műszaki módosítások. Ha a felhasználó felmondja a felhasználói fiókját, adatai a felhasználói fiók tekintetében, a törvényes megőrzési idő fenntartásával törlésre kerülnek. A felhasználók feladata adataik biztosítása a szerződés vége előtt történő felmondás előtt. Jogunkban áll a felhasználó minden, a szerződés időtartama alatt tárolt adatát visszavonhatatlanul törölni.
Regisztrációs és bejelentkezési funkcióink igénybevétele valamint a felhasználói fiók használata keretében tároljuk az IP-címet és a mindenkori felhasználói cselekmény időpontját. A mentés a mi valamint a felhasználó azon jogszerű érdekei alapján történik, hogy megóvjuk a visszaéléstől és egyéb illetéktelen használattól. Az adatok továbbadása harmadik személy részére alapvetően nem történik meg, kivéve, ha az igényeink nyomonkövetéséhez szükséges vagy erre vonatkozóan törvényi kötelezettség áll fenn a DSGVO 6. cikkely 1. bek. c) pontja szerint. Az IP-címek legkésőbb 7 nap után álnevesítésre vagy törlésre kerülnek.

Kapcsolatfelvétel
A velünk történő kapcsolatfelvétel esetén (pl. kapcsolati nyomtatványon, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül) a felhasználó adatai a kapcsolati érdeklődés feldolgozása és annak bonyolítása céljából kerülnek feldolgozásra a DSGVO 6. cikkely 1. bek. b) pontja szerint. A felhasználók adatai Customer-Relationship-Management System (Ügyfélkapcsolati rendszer "CRM Rendszer") vagy hasonló lekérdező szervezetben tárolhatók.
Töröljük az érdeklődéseket, amint azokra már nincs szükség. A szükségességet kétévente ellenőrizzük, továbbá a törvényes archiválási kötelezettségek vannak érvényben.

Hozzáférési adatok és log-fájlok bekérése
Mi ill. tárhely-szolgáltatónk jogszerű érdekeink alapján a DSGVO 6. cikkely 1. bek. f) pont értelmében adatokat kér be a szerverhez való minden hozzáférésről, amelyen ez a szolgáltatás található (ún. szerver log-fájlok). A hozzáférési adatokhoz tartoznak a lehívott honlap neve, fájl, a lehívás dátuma és időpontja, az átvitt adatmennyiség, jelentés a sikeres lehívásról, a böngésző típusa verzióval, a felhasználó operációs rendszere, hivatkozási URL (az előzőleg meglátogatott oldal), IP-cím és az érdeklődő szolgáltató.
A log-fájl információk biztonsági okokból (pl. visszaélési vagy csalási cselekmények felderítése érdekében) max. 7 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd ezután töröljük azokat. Azokat az adatokat, amelyek további megőrzése bizonyítási célokból szükséges, a mindenkori incidens végleges tisztázása érdekében kivonjuk a törlendő állományból.

Google Maps
Bevonjuk a Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA szolgáltató „Google Maps” szolgáltatásának térképeit A feldolgozott adatokhoz tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és telephelyi adatai, melyeket azonban azok hozzájárulása nélkül (általában mobilkészülékeik beállításának keretében végrehajtva) nem kérünk be. Az adatok az USA-ban dolgozhatók fel. Adatvédelmi nyilatkozat: www.google.com,
Opt-Out: adssettings.google.com.